SUPER ČTYŘKOLKY

úrok 7.7 % p.a.

Firma SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o., je importérem čtyřkolek, UTV, zahradní techniky, skútrů a dalších dopravních prostředků pro 28 dealerů v ČR a na Slovensku. S ohledem na vysokou poptávku a dlouhé čekací doby vydává společnost firemní dluhopis, prostřednictvím kterého chce navýšit své skladové zásoby. Investujte do stabilní firmy a získejte fixní úrok ve výši 7,7 % p. a.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 7,7 % p. a.

fixní úrok 7,7 % p. a.

výplata kupónu 2× ročně

výplata kupónu 2× ročně

splatnost 1. 10. 2021

splatnost 1. 10. 2021

investice od 25 000 Kč

investice od 25 000 Kč

O společnosti

SUPER ČTYŘKOLKY

Společnost SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o., slaví letos 10 let na českém trhu, aktuálně působí v rámci své dealerské sítě také na Slovensku. Celkem 28 dealerům dodává široký sortiment zboží, především pracovní, sportovní a dětské čtyřkolky, UTV, zahradní a komunální techniku a další dopravní prostředky a zařízení (skútry, pracovní plošiny). V současnosti firmu brzdí především malé skladové zásoby, které nestačí na okamžité uspokojení rostoucí poptávky zákazníků.

Proto firmy vydává firemní dluhopisy s fixním úrokem 7,7 % p. a. a splatností do 1. 10. 2021. Výnos z dluhopisů využije na navýšení skladových zásob a zefektivnění logistiky.

Bonusy pro investory

Při zakoupení dluhopisů od 29. 8. 2018 do 30. 9. 2018 získá každý investor za zakoupení každého druhého dluhopisu bonus ve výši 1.000,- Kč, který mu bude odečten z kupní ceny dluhopisů (emisní kurz).

Pro investory je kromě výnosů z dluhopisů připraven také bonusový program:

Investoři, kteří do dluhopisu investují minimálně částku 250.000,-Kč získají zdarma vstup na soukromou speciální akci na které si investor může vyzkoušet různé typy čtyřkolek, absolvovat školu jízdy pod dohledem závodního jezdce, vyzkoušet si chování stroje na cvičném polygomu

Investoři, kteří investují částku od 500.000,-Kč získají bezplatné zapůjčení čtyřkolky na víkend na klíč v rámci ČR, včetně dovezení stroje s plnou nádrží na požadované místo a proškolení instruktorem

Parametry úpisu

Úrok:

7.7 %

Konec úpisu:

1.9.2021

Emitent SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o.
Název emise Dluhopis S4KI – výnos 7,7% p.a.
Měna CZK
Celkový objem emise 25.000.000,-Kč
Datum emise 1.10.2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu 25000,-Kč
Úrok 7.7 %
Výplata úroku 2x ročně
Termín výplaty úroků 31.3.2018, 30.9.2018, 31.3.2019, 30.9.2019, 31.3.2020, 30.9.2020, 31.3.2021, 30.9.2021
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Konec upisovacího období 1.9.2021
Datum splatnosti 1.10.2021
Forma dluhopisu cenný papír na jméno
Podoba dluhopisu listinná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Mohlo by vás také zaujmout