MSI Capital II – 4,2/23

úrok 4.2 % p.a.

Hlavním úkolem MSI Capital je zajišťovat finanční prostředky pro výstavbu developerských projektů realizovaných společností MS – Invest, a. s., která působí na trhu přes 20 let.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

diskontní sazba 4,2%

diskontní sazba 4,2%

silné kovenanty

silné kovenanty

agent pro zajištění

agent pro zajištění

splatnost 1.4.2023

splatnost 1.4.2023

O společnosti

MSI Capital II – 4,2/23

Emitent vypsal dluhopisový program, v jehož rámci může v průběhu 10 let vydat jednotlivé emise v objemu až 500 milionů korun. Každá emise bude vydávána v souvislosti s konkrétními projekty Emitenta. V současné době jsou v přípra­vě čtyři projekty – bytově administrativní komplex Palác Trnitá 2 v Brně a projekty rodinných domů v Praze Ďáblicích, Ruzyni a Letňanech. Všechny tyto projekty bude emitent realizovat ve spolupráci s MS - Invest a.s., která za dobu 20 let vybudovala přes 5.0000 bytových jednotek a 40.000 m2 komerčních ploch a patří tak k předním českým developerům.

Emitent se zavázal dodržovat soubor finančních i nefinančních závazků, které musí plnit (tzv. kovenanty). Dodatečným zajištěním je rovněž zástavní právo na 90% obchodní podíl emitenta zastavený ve prospěch Agenta pro zajištění, který zároveň drží dozajišťující směnku emitenta, která je avalována na fyzické osoby všech tří jednatelů.  

Emitent se zavázal dodržovat
tato pravidla:

  • Generálním dodavatelem projektů bude vždy MS - Invest, a. s.,
  • Nemovitostní development pouze v České republice (Praha, Brno a blízká okolí),
  • Vstup pouze do projektů, u kterých je vyhovující územní plán dle záměru,
  • Kalkulovaný developerský zisk nejméně 15 % (z nákladů projektu),
  • MSI Capital bude udržovat poměr vlastní kapitál / aktiva na úrovni nejméně 20 %
  • Distribuce zisku či splátka úvěrů od partnerů společnosti budou možné jen za předpokladu, že poměr vlastních zdrojů / aktiva po takové distribuci neklesne pod 20 %

Parametry úpisu

Úrok:

4.2 %

Konec úpisu:

1.7.2022

Emitent MSI Capital s.r.o. IČO 089 32 760
Název emise MSI Capital II – 4,2/23
Měna CZK
Celkový objem emise 25 000 000 CZK
Datum emise 1.10.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 4.2 %
Výplata úroku Jednorázově v době splatnosti
Emisní kurz 94,01 %
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.384 CZK
Konec upisovacího období 1.7.2022
Datum splatnosti 1.4.2023
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Mohlo by vás také zaujmout