Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25

úrok 5.75 % p.a.

Emitent je účelově založenou společností s cílem získat financování prostřednictvím emisí dluhopisů, a to výhradně pro Sesterskou společnost. Výtěžek z emisí bude použit na nové výrobní investice v oblasti produkce a zpracování vajec.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 5,75%

fixní úrok 5,75%

potravinářský sektor

potravinářský sektor

agent pro zajištění

agent pro zajištění

splatnost 1.7.2025

splatnost 1.7.2025

O společnosti Babičkin dvor Financial Services

Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25

Společnost Babičkin dvor Financial Services vznikla v roce 2020 jako účelově založená společnost s cílem získat financování prostřednictvím emisí dluhopisů, a to výhradně pro financování investic ve společnosti Babičkin dvor a.s. 

Sesterská společnost je druhým největším výrobcem vajec na Slovensku s produkcí 115 mil. vajec ročně. Produkce vajec probíhá na 9 farmách, které se nacházejí na středním Slovensku v jeho jižní části, v oblastech s příznivým klima a nadále levnou pracovní silou. Celkový počet nosnic se pohybuje okolo 450 tis. kusů nosnic.

Babičkin dvor disponuje i moderní třídírnou vajec. Sesterská společnost dodává vejce do všech klíčových obchodních řetězců na Slovensku (Tesco, Billa, Lidl, COOP, Kaufland). Část produkce, vejce vyšší kvality, dodává do řetězců pod svou značkou „Babičkin dvor“.

Babičkin dvor chce celkově zvýšit kvalitu chovu slepic a jejich životní podmínky. Zavádí tedy do svých farem nejnovější technologie, které nejenže slepicím zpříjemňují život, ale zároveň vedou k úspoře nákladů. Mimo to upouští od geneticky upravených krmiv (GMO sója). Už nyní je Babičkin dvor největším výrobcem vajec z neklecových chovů na Slovensku. Strategií vedoucí k dalšímu růstu je rychlé zvýšení produkce vajec z neklecových chovů, a to přebudováním stávajících klecových a části podestýlkových chovů na chovy voliérové a chovy s volným výběhem, vybudováním dalších kapacit pro neklecové chovy (voliéry a volný výběh). Tato strategie přinese jasnou konkurenční výhodu oproti ostatním producentům vajec na Slovensku.

 

 

Parametry úpisu

Úrok:

5.75 %

Konec úpisu:

8.6.2022

Emitent Babičkin dvor Financial Services a.s.
Název emise Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25
Měna CZK
Celkový objem emise 200 000 000 CZK
Datum emise 1.7.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 5.75 %
Výplata úroku 1 × ročně (vždy k 1.7.)
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.605 CZK
Konec upisovacího období 8.6.2022
Datum splatnosti 1.7.2025
Forma dluhopisu na doručitele
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Mohlo by vás také zaujmout