Trikaya 6,0 05/23

úrok 6 % p.a.

TRIKAYA se rozhodla pro expanzi na trh s komerčními nemovitostmi. S cílem diverzifikovat portfolio a využít dobré znalosti developmentu i v jiné oblasti pořídila dvě obchodní centra s dobrým rozvojovým potenciálem. Bytová výstavba přesto nadále zůstává nedílnou součástí aktivit společnosti a připravuje pro zájemce o bydlení velmi zajímavé a inovativní projekty.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Silné kovenanty

Silné kovenanty

Úrok 6,00 %

Úrok 6,00 %

Výplata 1x ročně

Výplata 1x ročně

Splatnost 30.5.2023

Splatnost 30.5.2023

TRIKAYA 6,0 % p.a.

Trikaya 6,0 05/23

Společnost Trikaya Asset Management a.s  patří díky kvalitnímu managementu a majitelům s dlouhou historií v oblasti nemovitostí mezi největší hráče v oblasti bytové výstavby a investic do nemovitostí v Brně. Od roku 2010 zrealizovala Trikaya výstavbu již více než 300 bytů o celkové výměře přesahující 20 000 m2.

V současné době společnost realizuje kromě rezidenční výstavby také výstavbu administrativních budov a investuje do velkých obchodních center - TRIKAYA je například vlastníkem obchodního centra Řepy a 50% vlastníkem známého brněnského obchodního centra Futurum, přičemž se v brzké době stane stoprocentním vlastníkem.

 

TRIKAYA V ČÍSLECH:

▪ Více než 300 zrealizovaných bytů o celkové výměře přesahující 20 000 m2
▪ Přes 150 pronajímaných nájemních jednotek v obchodních centrech
▪ Téměř 10 let zkušeností na trhu
▪ V přípravě přes 800 bytových jednotek s celkovou bytovou plochou přes 48 000 m2
▪ Celková aktiva skupiny na konsolidovaném základě 1,7 miliardy CZK
▪ Budoucí nájemní plochy po rekonstrukci obchodních center a plánovaných rozšíření nájemních ploch na 33 500 m2

 

Skupina TRIKAYA plánuje prostředky z emise dluhopisů použít do rozvoje tří investičně největších projektů společnosti.

Jedná se o:

- rekonstrukce obchodních center Futurum v Brně a Řepy v Praze, čímž by mělo dojít k dlouhodobému navýšení výnosů z pronájmu, přitom vše bude probíhat za provozu pro maximalizaci zisku a zajištění setrvalého přísunu peněz, a;

- brněnský rezidenční projekt Čtvrť pod Hády, kde investiční náklady přesáhnou 1 mld. Kč. Tento projekt bude jedním z největších rezidenčních developerských projektů v Brně za poslední dekádu.

Jedná se o historicky největší projekty skupiny TRIKAYA s vynikajícím potenciálem úspěchu na trhu. Už i krátká doba vlastnictví obou obchodních center (2017, 2018) ukazuje na správné investiční rozhodnutí a výborné načasování. Atraktivita všech tří projektů je natolik velká, že budou všechny realizovány paralelně. Právě proto se skupina TRIKAYA rozhodla pro veřejnou emisi v zatím největší rozsahu, aby získala v krátké době dostatek prostředů a neutekla jí tak žádná atraktivní příležitost.

Emitent se zavázal k dodržování několika pravidel, která zajišťují nadstandardní ochranu investora po dobu investice – tzv. kovenanty. Více informací naleznete v letáku či prospektu dluhopisu.

Parametry úpisu

Úrok:

6 %

Konec úpisu:

30.5.2020

Emitent Trikaya Asset Management, a.s.
Název emise Trikaya 6,00/23
Měna CZK
Celkový objem emise 300 000 000 CZK
Datum emise 31.5.2019
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 6 %
Výplata úroku ročně
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.000,- Kč
Konec upisovacího období 30.5.2020
Datum splatnosti 31.5.2023
Forma dluhopisu na doručitele
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Mohlo by vás také zaujmout