SUGARHOME 5,00/23

úrok 5 % p.a.

Česká společnost Sugarhome se specializuje na investice do rezidenčních nemovitostí a jejich následný pronájem. Prostřednictvím firemních dluhopisů této společnosti může získat fixní výnos ve výši 5 % p. a., který je vyplácen formou kupónu jednou ročně.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

agent pro zajištění

agent pro zajištění

investice od 100 000 Kč

investice od 100 000 Kč

splatnost 14.2.2023

splatnost 14.2.2023

O společnosti Sugarhome

SUGARHOME 5,00/23

Společnost působí primárně v Jihomoravském kraji, především v Brně, kde stejně jako v Praze nepokrývá výstavba nových bytů ani zdaleka poptávku. Společnost je personálně provázaná se zkušenou developerskou společností All Inclusive Development, která je na trhu již 10 let a má za sebou řadu úspěšných projektů. Aktuálně společnost Sugarhome s touto firmou spolupracuje na dvou projektech v moderních brněnských čtvrtích. Výstavbou nových bytů plánuje společnost rozšířit své aktuální bytové portfolio.

Investovat firemních dluhopisů společnosti Sugarhome můžete již od 100 000 Kč. Fixní úrok tohoto dluhopisu je 5 % p. a.

Agent pro zajištění

Za splacení emise dluhopisů nese plnou odpovědnost emitent, společnost Sugarhome.
Splacení emise dluhopisů bude také zajištěno zástavním právem k nemovitostem v majetku emitenta ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se v emisních podmínkách dluhopisů zavázal provést zajištění pohledávek držitelů dluhopisů ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se zavázal, že pohledávky z vydaných dluhopisů budou zajištěny zástavním právem k nemovitostem ve výši 100 % nominální hodnoty dluhopisů. Spolu se směnkou, kterou emitent také vydal pro posílení pozice věřitele, se jedná o zajišťovací mechanismy, které budou realizovány na emitentovi nezávislým subjektem. Agentem pro zajištění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Podrobné informace o mechanizmu zajištění a o funkci agenta pro zajištění naleznete v emisních podmínkách dluhopisů, v čl. 3.2.

Parametry úpisu

Úrok:

5 %

Konec úpisu:

30.11.2018

Emitent Sugarhome s.r.o.
Název emise SUGARHOME 5,00%/23
Měna CZK
Celkový objem emise 21.000.000,-Kč
Datum emise 15.2.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10000
Úrok 5 %
Výplata úroku 1x ročně
Termín výplaty úroků 14.2.2019, 14.2.2020, 14.2.2021, 14.2.2022, 14.2.2023
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.000 CZK
Konec upisovacího období 30.11.2018
Datum splatnosti 14.2.2023
Forma dluhopisu zaknihovaná
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Mohlo by vás také zaujmout