SOLEK HO 6,2/22

úrok 6.2 % p.a.

Solární energie je budoucnost, která však neleží na polích České republiky, ale na slunných pláních, jako jsou například ty v Chile. Česká firma SOLEK využívá své know-how v oblasti výstavby slunečních elektráren i v dalších zemích, ale Chile je pro ni s ohledem na ideální přírodní podmínky jasnou prioritou. Chile je navíc stabilní a velmi perspektivní trh, na který se chce společnost dále specializovat, k čemuž ji mají pomoci prostředky získané emisí korporátních dluhopisů s výnosem 6,2 % p.a.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 6,2 % p. a.

fixní úrok 6,2 % p. a.

čtvrtletní výplata kupónu

čtvrtletní výplata kupónu

investice od 50.000,- Kč

investice od 50.000,- Kč

splatnost k 19.6.2022

splatnost k 19.6.2022

O společnosti SOLEK HOLDING SE

SOLEK HO 6,2/22

Firma již v Chile zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu Cuz Cuz o celkovém výkonu 3 MWp. Jednalo se o pilotní projekt, který dopadl úspěšně a otevřel firmě dveře na chilský trh, kde nyní připravuje výstavbu solárních parků o celkovém výkonu 60 MWp. Kromě Chile firma působí také v České republice, na Slovensku a také v Rumunsku, kde již provozuje solární elektrárny o celkovém výkonu 8 MWp.

Firemní dluhopis Solek Holding SE nabízí investorům atraktivní výnos 6,2 % p.a. Investovat můžete už od 50 000 Kč a zcela bez poplatků. Investujte do úspěšné české firmy, která si svým inovativním přístupem získala pevnou pozici také na velmi perspektivních trzích v Evropě i Jižní Americe.

Parametry úpisu

Úrok:

6.2 %

Konec úpisu:

19.4.2019

Emitent SOLEK HOLDING SE
Název emise Dluhopis SOLEK HO. 6,2/2022
Měna CZK
Celkový objem emise 500.000.000,- Kč
Datum emise 19.6.2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1.000,- Kč
Úrok 6.2 %
Výplata úroku 4x ročně
Termín výplaty úroků 19.12.2017, 19.3.2018, 19.6.2018, 19.9.2018, 19.12.2018, 19.3.2019, 19.6.2019, 19.9.2019, 19.12.2019, 19.3.2020, 19.6.2020, 19.9.2020, 19.12.2020, 19.3.2021, 19.6.2021, 19.9.2021, 19.12.2021, 19.3.2022, 19.6.2022
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 1.000,- Kč
Konec upisovacího období 19.4.2019
Datum splatnosti 19.6.2022
Forma dluhopisu cenný papír na řad.
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Mohlo by vás také zaujmout