CYRRUS GROUP

úrok 3.5 % p.a.

Důležitou součástí skupiny CYRRUS GROUP je společnost CYRRUS, a.s. Ta se pohybuje na kapitálových trzích už od roku 1995 – jedná se tedy o zkušeného licencovaného obchodníka s cennými papíry, se kterým si konkurence v České republice příliš nezavdá.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Úrok 3,5 %

Úrok 3,5 %

Možnost kdykoliv předčasně splatit

Možnost kdykoliv předčasně splatit

Výplata kupónu 1x ročně

Výplata kupónu 1x ročně

Splatnost 15.5.2025

Splatnost 15.5.2025

O společnosti

CYRRUS GROUP

Historie společnosti sahá do roku 2013 a její důležitou součástí je společnost CYRRUS, a.s. Ta se pohybuje na kapitálových trzích už od roku 1995 – jedná se tedy o zkušeného licencovaného obchodníka s cennými papíry, se kterým si konkurence v České republice příliš nezavdá. To dokazuje i fakt, že si u CYRRUS, a.s. založilo své investiční portfolio přes 8 tisíc lidí s objemem investovaného majetku přesahující 22 miliard korun. CYRRUS, a.s. je mimo jiné dlouholetým členem Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Pobočky společnosti můžete najít v Praze, Brně a Ostravě.


Nedílnou součástí CYRRUS GROUP, SE je však také i společnost CYRRUS FX, a.s. Ta je držitelem povolení k činnosti platební instituce, což znamená, že se zaměřuje na služby spojené s měnovými konverzemi a platbami do zahraničí, a to jak pro fyzické, tak právnické osoby. Je třeba říci, že právě těchto služeb využívá velmi hojně už přes 4 tisíce klientů. O tom, že jsou jak s nabízenými kurzy, tak i s rychlostí převodů plateb klienti spokojeni svědčí meziroční nárůst počtu transakcí. Ten se v roce 2019 vyhoupl o celých 50 % na 54 tisíc, čehož si nesmírně vážíme.

 

CYRRUS GROUP V ČÍSLECH:

▪ Společnost CYRRUS, a.s. spravuje více než 8 000 klientských portfolií s celkovým objemem investovaného majetku přes 22 miliard Kč
▪ Společnost CYRRUS, a.s. má 25 let zkušeností na kapitálových trzích
▪ Společnost CYRRUS FX, a.s. zrealizovala v roce 2019 přes 54 000 transakcí, s meziročním nárůstem o 50 %

 

Skupina CYRRUS GROUP plánuje prostředky z emise dluhopisů použít do rozvoje nových softwarových řešení a posílení likvidity při zahraničních převodech a měnových konverzích.

 

Parametry úpisu

Úrok:

3.5 %

Konec úpisu:

30.4.2024

Emitent CYRRUS GROUP, SE, IČO 294 16 736
Název emise CYRRUS GROUP 3,5%/25
Měna CZK
Celkový objem emise 25 000 000 CZK
Datum emise 15.5.2020
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 3.5 %
Výplata úroku 1x ročně
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.048,- Kč
Konec upisovacího období 30.4.2024
Datum splatnosti 15.5.2025
Forma dluhopisu na řad
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Mohlo by vás také zaujmout